همسایه، درِ ماشین و صلح درونی

مدتی است که هر روز صبح با صدای کوبیده شدن درِ ماشین یکی از همسایه‌هایمان از خواب بیدار می‌شویم. همین که من با این صدا بیدار می‌شوم یعنی در ماشین‌اش را خیلی محکم می‌کوبد. امروز صبح که بین خواب و بیداری داشتم هی از دستش عصبانی‌تر می‌شدم، با خودم فکر…