ننوشتن یک عمل ضداجتماعی است

کنت تینان دربارهٔ نوشتن می‌گوید: «نوشتن یک عمل ضداجتماعی است، زیرا نویسنده فقط زمانی که تنها است حرف‌اش را آزادانه بیان می‌کند؛ برای خودش بودن و ارتباط با خودش باید خودش را منزوی کرده و از تمام ارتباطات دست بکشد. این کار کمی احمقانه است.» تجربهٔ این مدت قرنطینه‌مان تا…