قلم، زبان ذهن است

دیدید وقتی ازمون می‌پرسن سال گذشته‌ت رو در یک جمله بیان کن، جواب دادن بهش برامون سخته. چون نه تنها نمی‌دونیم به کدوم‌ بخشش اشاره کنیم، بلکه حتی نمی‌تونیم در یک جمله بیانش کنیم. ولی اگر گوش شنوایی باشه حاضریم براش یک شاهنامه قصه تعریف کنیم. منطقی نیست همینجوری یک…