جمله‌ای که عشق‌تان را نسبت به شغل‌تان ثابت می‌کند

در دنیا هیچ چیز به اندازهٔ تمرکز روی انجام کارها و اهدافی که عمیقا به آنها باور داریم روح‌مان را سیراب نمی‌کند. این حس درست انجام دادن کارها، در مسیر بودن، دوری از حواسپرتی‌هایی که به هر شکلی، از افراد گرفته تا ابزارها در زندگی همه‌مان وجود دارد و از…