اینگونه مقایسه‌ها بیش باد! قسمت دوم

در نوشتهٔ قبلی گفتم که مدیر آموزشگاه‌مان در اولین آزمونی که برای استخدام معلم از من گرفت مرا رد کرد. با شنیدن این خبر و قبول شدن سه نفر دیگر خیلی ناراحت شده بودم. اصلا تصورم داشت نسبت به مدیرمان که خیلی قبولش داشتم عوض می‌شد. نه تنها خودم بلکه…