هنگام آزمون‌ها در بهترین حالت خودتان قرار دارید

داشتم مطلبی را می‌خواندم که شامل پنجاه فکر دلگرم‌کننده‌ای بود که کمک‌مان می‌کنند این بحران همه‌گیر را بهتر پشت سر بگذاریم. برخی از آنها را اینجا هم می‌نویسم. این نیز بگذرد. با اینکه به نظر می‌رسد این بحران به طور کامل پایان نمی‌پذیرد، اما واقعیت این است که هیچ چیزی…