آیا می‌توانیم افراد را بی‌قید و شرط دوست بداریم؟

یک: امروز داشتم به این فکر می‌کردم که بعد از اتمام کرونا، روابط‌مان با افراد چگونه خواهد بود؟ آیا این مراعات کردن‌ها یا نکردن‌هایمان بر روابط‌مان تاثیر می‌گذارند؟ برای من که در این مدت تا حد زیادی نکات بهداشتی را رعایت می‌کنم، به جز موارد ضروری هیچ جایی حتی برای…