آیا خوشحالید که بزرگ شده‌اید؟

می‌توانم صحبت‌های افراد را گوش کنم یا بخوانم و از آنها نکاتی برای بهتر کردن خودم و زندگی‌ام یاد بگیرم و اجرا کنم. می‌توانم بیشتر با موانع روبرو شوم و سعی کنم راهی برای عبور از آن پیدا کنم. توجهم اول از همه به خودم است اما در ارتباط‌هایم با…