اینستاگرام ما را دچار کوفتگیِ توجه می‌کند!

به نزدیکی درب ورودی اینستاگرام که می‌‌رسم با خودم می‌گویم دیگر گول نمی‌خورم و یک توکِ پا می‌روم و زود بر می‌گردم. مثل هر شبکهٔ اجتماعی دیگری مغزم را در می‌آورم و آن را به داخل روانه می‌کنم. خودم منتظرش می‌ایستم. آنقدری امیدوارم زود برگردد که حتی نمی‌نشینم. از در…