باشکوه‌ترین لحظات زندگی…

در طی این هفته به صورت اتفاقی دو نقل قول از گوستاو فلوبر، دربارهٔ انسان و زندگی را خواندم. نگاهش را دوست دارم. -ما باید بخندیم و بگرییم، لذت ببریم و رنج بکشیم، در یک کلام، با بیش‌ترین توان‌مان به جوش و خروش درآییم... به عقیدهٔ من انسان بودن یعنی…