رقصی چنین میانه میدانم آرزوست

تا پارسال دیدن فیلم عروسی یکی از علايق من بود. آخر رقص را خیلی دوست دارم، حتی دیدنش را. از وقتی از خیلی از عروس‌ها شنیدم که از فیلم عروسی‌شان خوش‌شان نمی‌آید! و حتی بعضی‌هایشان می‌گویند که حتی آن را تا آخر هم ندیده‌اند، من هم از دیدن فیلم عروسی‌ها…