بهترین کاری که برای صلح درونی و صلح جهانی می‌توانیم انجام دهیم …

قبلا نوشته بودم: «مگر می‌شود دل آدم نخواهد لباس محلی مردمانی را که بیانگر تاریخ و فرهنگ و آداب و رسوم‌شان است را نپوشد؟ آخر فرهنگ و تاریخ‌شان را بر تن می‌کنی و حس می‌کنی بهشان نزدیک‌تر می‌شوی.» اما حالا می‌گویم بله می‌شود، و وقت‌های زیادی نمی‌توانیم اینگونه باشیم. درک…