ما در نهایت با افکارمان تنها می‌مانیم

یک: ما در نهایت با افکارمان تنها می‌مانیم. به مسائل به شیوهٔ خودمان می‌نگریم و این ما هستیم که برایش راه‌حلی پیدا می‌کنیم یا نمی‌کنیم. اگر هم راه‌حلی پیدا نکردیم این ما هستیم که انتخاب می‌کنیم چگونه با موضوعی کنار بیاییم. به یک بیت شعر، یک آیه از قرآن، یک…