نوشتن رویشی ناگزیر است…

در گوشه و کنار دفتر و کتاب‌ و برگه‌هایم، تک و توک جمله یا بیت شعری یافت می‌شود. هر چیز زیبایی را که خوانده یا شنیده‌ام را نوشته‌ام. برخی‌هایشان هم از خودم هستند که یکباره از ذهنم خطور کرده‌اند. بعد از گذشت مدتی، خواندن این جملات جریانی از خوشی و…