چرا دست تصمیم‌هایمان را بعد از گرفتن رها می‌کنیم؟

در طی همین یک ماه گذشته، دست دو تصمیم را گرفتم و در همین‌جا هم ثبت‌شان کردم. یکی‌شان بلوک‌بندی زمانم بود و دیگری شروع کردن به حفظ شعرهای حافظ. از گرفتن این تصمیم‌ها بسی خوشحال بودم و امیدوارم می‌کردند. فکر می‌کردم دیگر با اینها به همه چیز می‌رسم. روز اول…