آیا خمیازه نشانهٔ بی‌علاقگی است؟

چند روز پیش، سر امتحان زبان دوستی که دو صندلی با من فاصله داشت چند ده‌بار خمیازه کشید. اولش بنظرم طبیعی ‌رسید، بعدش فکر کردم دارد شوخی می‌کند، بهش نگاه کردم و خندیدم ولی او نخندید. از خنده‌ٔ خشکیده‌ام فهمیدم قضیه جدی است. اولین باری بود که از طرف یک…