تصمیم‌های شکوهمند

از آخرین تاثیرهایی که پذیرفتم، تاثیر بابت تصمیم یک فرد بود. نه خودِ تصمیمی که گرفته بلکه توانایی‌اش که در یک شرایط حساس، اضطراب و نگرانی‌اش را کنترل کرده، راه‌حل‌ها را بررسی کرده و تا لحظات آخر صبر کرده تا راه‌حل مناسب‌ و کم‌هزینه‌تری بیابد. و یافته بود. به تصمیم‌های…