دیگر وقت آن رسیده تا یک ضرورت درونی ایجاد کنیم

امروز روی تابلوی بزرگی توی ذهنم نوشتم: «می‌خواهم آن خِردی که با نزدیک شدن به روزهای آخر تحویل کار دارم را همیشه داشته باشم.» هر چه به آخر کاری نزدیک می‌شویم، در انجامش جدی‌تر و مصمم‌تر می‌شویم. دقیقه‌ها حتی اهمیت می‌یابند. انرژی‌مان هم بیشتر می‌شود. می‌دانم که دلیل علمی دارد.…