دلتنگی‌ام را به رسمیت می‌شناسم

+توی این شرایط، اگه بگم دلم برای دیدن چهرهٔ بدون ماسک آدم‌ها تنگ شده، لوس به نظر می‌رسه؟ -خودت چی فکر می‌کنی؟ +خودم دلتنگی‌ام رو به رسمیت می‌شناسم. حق دارم دلتنگ باشم و دلتنگی‌ام رو سرکوب نمی‌کنم. کمی در حیاط خلوت دلم آزادش می‌گذارم، بعدش خودش می‌رود در کنج‌اش پناه…