شاید شرکت نایک، شعار «فقط انجامش بده» را از کودکان الهام گرفته باشد

شاید شرکت نایک، شعار «فقط انجامش بده» را از کودکان الهام گرفته باشد. الآن می‌گویم چطور. پسردایی‌ام چهار ساله است. از نقاشی کشیدن فقط شکل‌های سربسته را بلد است؛ از یک نقطه‌ای شروع کند، خطی را بچرخاند و دوباره به نقطه شروع برسد. هر چه بهش سفارش بدهی را با…