هر چه پیش آید خوش آید

-چیز بدردبخوری برای نوشتن توی ذهنم نیست و بابتش ناراحت هم نیستم. میخکوب می‌نشینم پای لپ‌تاپ، هرچه پیش آید خوش آید. خوشحالم که وقتی استرس دارم ناخن‌هایم را نمی‌جوم، پوست لبم را نمی‌کنم و انگشتانم را تق‌تق نمی‌شکنم. اصلا واکنشم هنگام استرس را نمی‌دانم. فکر کنم بیشتر توی صورتم نمایان…