با انجام دادن است که لذت واقعی را می‌چشیم

یکی از دوستانم پوستر یک کلاس نقاشی را برایم فرستاد. اینستاگرامش را که دیدم، محو نمونه کارهایش شدم. من هنوز از مهارت نقاشی کشیدن بعضی‌ افراد در عجبم. زندگی می‌بخشند به اثرهایشان. اگر به من باشد، تمامی تصویرها و طبیعت‌های نقاشی‌شده را جزو افراد و طبیعت کره زمین به حساب…