حتی یک بیان زیبا می‌تواند ما و دنیایمان را زیبا کند

سایت گنجور همیشه توی لپ‌تاپم باز است. تا حالا ندیده بودم این همه شاعر و این همه شعر دسته به دسته با نظم و ترتیب یکجا نشسته باشند. برایم تبلوری از عظمت است؛ عظمت شاعرها، عظمت کلمات و عظمت اندیشه‌شان. یادم بیوفتد و حوصله داشته باشم می‌روم کلمه‌ای در آن جستجو…