نقطهٔ کمالگرایی‌تان چند است؟

بر وزن نقطه جوش، که وقتی به درجه حرارت معینی برسد جنبش مولکول‌هایش به حداکثر می‌رسد، در نقطهٔ کمالگرایی‌ هم جنبش مولکول‌های کمالگرایی‌مان به حداکثر خودش می‌رسد. سخت‌گیری‌مان به یک حدی که برسد، از هر انگشت‌مان مولکول‌های کمالگرایی می‌بارد و به کمتر از خلق یک شاهکار راضی نمی‌شویم. -اگر اشتباه…