می‌نویسم تا حرمت فکرها و کلماتم حفظ شوند

در نوشتن هم سخت‌گیرم و هم آسان‌گیر. سخت‌گیر از آن جهت که دوست ندارم حرف شعاری، تکراری یا به تقلید از دیگران بزنم. دوست دارم حرف‌هایی را بزنم که دوست دارم بگویم. حرف‌هایی را که احتمالا رو در رو نمی‌گویم‌شان. می‌ترسم بیوفتند زیر پا. اینجا می‌نویسم‌شان تا حرمت‌شان حفظ شود.…