بلدی مرغ خیالت را پرواز دهی؟

امروز صبحم را با رویاپردازی شروع کردم. یعنی خودش اینگونه شروع شد. چند تا کار را با خودم گفتم که اینجوری کنم و اونجوری کنم تا اونجوری بشه که ... یکهو دیدم آخرش به چه جای خوبی رسید. توی دلم نخودی خندیدم و بعدش درگیر کارهایی شدم و خیال‌پردازی‌ام از…