هر گاه کسی را تحسین کردی…

روح‌مان در برخورد با موقعیت‌ها و افراد مختلف است که سابیده می‌شود و گوشه‌های تیز و اضافی‌اش صاف می‌شود تا هم خودمان شکل بهتری بگیریم و هم تیزی‌هایمان دیگران را اذیت نکند. هر گاه کسی را تحسین کردی، توی دلت تحسینی هم سوی افرادی روانه کن که تاکنون در مسیرش…