سنگ‌جنگ؛ کلمهٔ دوست‌دشتنی این روزهایم

داشتم بهش می‌گفتم گوشواره سنگ‌جنگ خوبی است. نگاهی کرد و گفت چیه؟ گفتم اممم سنگ‌جنگه. خودم هم فهمیدم هنوز این کلمهٔ به گوشش نخورده. می‌خواستم ببینم چقدر کنجکاوش می‌شود و اصلا برایش جالب هست یا نه. گفتم یعنی کار محکمی است. اسمش رویش است؛ با سنگ می‌جنگد و آن را…