بلدی فکرهایت را نقاشی کنی؟

نقاشی‌ و انشاء پاشنه آشیل من در مدرسه بودند. بقیه درس‌ها را می‌شد با دو سه‌بار بیشتر خواندن یاد گرفت ولی نقاشی و انشایم آنقدر بد بودند که از ترس‌ بد نوشتن و بد کشیدن‌شان حتی سراغ تمرین کردن‌شان هم نمی‌رفتم. آنقدر ذهن بسته‌ای برای انشا نوشتن داشتم که یکی…