دریافت حمایت یا یکّه و تنها بودن؟

بعضی از تصمیم‌ها را بنا به تشخیص خودمان یا حتی لجبازانه و سرخودانه می‌گیریم. اینها را باید پایشان بایستیم، کسی مایل به کمک و همراهی نیست. از یک‌سو دشواری انجام تصمیم‌مان و از سوی دیگر یکّه و تنها بودن‌مان آه از نهادمان بلند می‌کند. سخت هست اما در کنارش روی…