شما خونه‌تون مورچه داره؟

توجهم به مورچه‌ها در همین حد است که مراقب باشم خورده نان، غذا یا خوراکی روی فرش نباشد. چون مورچه‌ها رد غذا را می‌یابند و دوستان‌شان را هم خبر می‌کنند و می‌آیند به مهمانی خانه‌مان. امروز اما یک مورچه روی فرش دیدم. مورچه کوچکِ پرتلاشی که به سختی راهش را…