من موفق هستم چون …

پسر پرسید: «به نظرت موفقیت چیست؟» موش کور پاسخ داد: «دوست داشتن.» موش کورِ عزیز؛ می‌دانی این جمله‌ات، دلم را اندازه‌ی یک جهان فراخ‌تر کرد؟ حرف‌هایت موفقیت را برایم نزدیک‌تر و آسان‌تر می‌نماید. البته که دوست داشتن به این آسانی‌ها هم نیست و در ادعا آسان‌تر است تا در عمل،…