لبخندهای صلح‌آمیز

به مامانم گفتم این غذا دیشب شور نبود، امروز چرا شور شده؟ گفت نمیدونم. گفتم داشتی گرم می‌کردی، دیدم که نمک ریختی. گفت آهان، فقط یه کم ریختم. خنده‌م گرفت. بعدش مامانم هم خندید. خنده، این واکنش ناخودآگاه به بعضی اتفاقات که باعث تموم شدن صلح‌آمیزشون میشه رو دوست دارم.…