قلب‌های لرزان و دیده‌های نگران

«دارم قلبی لرزان به رهش دیده شد نگران» به گمانم قلب لرزان و دیده‌ٔ نگران را از همان ابتدا با گِل انسان سرشته‌اند. هر کسی که می‌خواهیم باشیم، به هر جا و هر چه و هر کسی هم که می‌خواهیم برسیم، مقصد نهایی‌مان آرام گرفتن دل است. تلاش می‌کنیم به…