امشب هوای تصمیم‌ام را داشتم

امشب برق‌مان قطع شد. بله. میدانم که عجیب است و الآن هم که نه تابستان است و نه هوا گرم. ولی پیش می‌آید دیگر. دستم از دنیا کوتاه همینجوری نشسته بودم که صدای در زدن آمد. زن مسن همسایه‌مان بود. از بیرون که آمده بود، نتوانسته بود کلید بیندازد و…