اولین‌هایی که در این روزها تجربه می‌کنیم

در این مدت و با ورود این ویروس داریم کم و بیش اولین‌هایی را نیز تجربه می‌کنیم؛ اولین‌هایی که زیاد در یادمان می‌ماند. البته خیلی‌هایشان اولینِ اولین نیستند و قبلا تجربه شکل رقیق‌ترش را داشته‌ایم اما اکنون بسیار محسوس هستند. در سن و سال منِ دهه هفتادی این اولین بیماری…