ما اولین شاعران جهان خویشیم

جبران خلیل جبران می‌گوید:«اولین شاعر جهانحتما بسیار رنج برده استآنگاه که تیر و کمانش را کنار گذاشتو کوشید برای یارانشآنچه را که هنگام غروب خورشید احساس کردهتوصیف کندو کاملا محتمل است که این یارانآنچه را که گفته استبه سخره گرفته باشند.»***و من فکر می‌کنم ما نیز اولین شاعران جهان خویشیم.…