هوا را از من بگیر، کلمات را نه…

یک: قدرت کلمات تنها به حرف‌های قلمبه سلمبه‌ای که پشت سر هم ردیف می‌کنیم، صدایمان را بالا می‌بریم و به هم می‌زنیم نیست که. باید معیار دیگری نیز باشد تا نشان دهد آن کلمات چقدر از صافی روح‌مان گذشته است و چقدر منزه از آلودگی‌های زبانی است. تا نشان دهد…