هی بخواهیم و رسیدن نتوانیم که چه…

دوست ندارم شکست بخورم.  از چی؟  از مقاومت. چی؟! میگم دوست ندارم مقاومت بهم غلبه کنه. اینکه نمی‌تونم بعضی از کارها رو ادامه بدم به خاطر مقاومت درونی که براشون دارم. نمی‌ذاره کارهام رو ادامه بدم. چیکار می‌کنه دست و پاتو می‌بنده؟ نه بدتر از اون. سرم رو به هر…