آنچه خبرها به شما نمی‌گویند…

خبرها به شما نمی‌گویند چه کاری انجام دهید، به بچه‌هایتان چه غذایی بدهید، چگونه دوست بهتری باشید یا حتی چگونه فرد مفیدتر یا تاثیرگذارتری در جهان باشید. تفاوتی بین دانستن یک مسئله و حل آن وجود دارد. صنعت رسانه به مورد اول می‌پردازد، و هیچ حرفی از مورد دوم به…

داستان یک دروغ

بین خواب و بیداری بودم که یکهو پرسید مگر قرار نبود امروز این داستان را بخوانی و تمامش کنی؟ صدایش جدی بود نتوانستم خودم را به نشنیدن بزنم گفتم چرا قرار بود. یکی دوصفحه‌اش را خواندم با آن ارتباط برقرار نکردم. گفت ولی قرار گذاشته بودی که بخوانی و تمامش…