وقتی همه خواب بودند

دیگر دارم کم‌کم دست و پایم را پیدا می‌کنم. از آن حول و ولای اولیه کرونا بیرون آمده‌ام و وارد حول و ولای ثانویه‌اش شده‌ام. از دست‌پاچگی دارم می‌رسم به پذیرش کنار آمدنی نسبتا طولانی مدت با وضع موجود. دیگر در جواب کسی که احوالش را پرسیده‌ام و گفته است…