لطفاً با احتیاط قهر کنید!

یک دوست قهرو دارم. خودش قهر می‌کند و خودش آشتی می‌کند. رابطة‌مان خیلی نزدیک و صمیمی نیست، اما دوستی چند سالة‌مان تا حدی هست که این رفتارش بهم بر بخورد. آنقدری هم فاصله بین‌مان زیاد نیست که رفتارش برایم مهم نباشد و نادیده بگیرم. ذهنم مدتی درگیر این مسئله بود.…