ای دل مرو سوی خطر…

ای دل مرو سوی خطر، گر می‌روی لرزان مباش از رهزنان غافل مشو از دشمنان ترسان مباش چون با کسی همره شدی از نیمه ره برنگرد چون از پی مردان روی دیگر ز نامردان مباش دشمن اگر جانب دهد با او دم یاری مزن در دوستی گر جان دهی از…