من موفق هستم چون …

پسر پرسید: «به نظرت موفقیت چیست؟» موش کور پاسخ داد: «دوست داشتن.» موش کورِ عزیز؛ می‌دانی این جمله‌ات، دلم را اندازه‌ی یک جهان فراخ‌تر کرد؟ حرف‌هایت موفقیت را برایم نزدیک‌تر و آسان‌تر می‌نماید. البته که دوست داشتن به این آسانی‌ها هم نیست و در ادعا آسان‌تر است تا در عمل،…

ترسِ از دست دادن

رسیدن به هدف‌ها و آرزوها اصولا انگیزه‌های خوبی برای تلاش  هستند؛ انتخاب هدف، برنامه ریزی،شوق واشتیاق و عمل. ولی گاهی با وجود اینها هیچ انگیزه‌ای برای انجام کاری ندارم، هیچ رسیدن و به دست آوردنی خوشحالم نمی‌کند. البته که انسان هستیم و گاهی پیش می‌آید ولی من در دل همین…

به فرزندی پذیرفتن یک عادت خوب

همانطور که آشنایی با عادت های افراد موفق می تواند برایمان راهنمایی باشد تا شاید از طریق تکرار آنها بتوانیم به موفقیت برسیم، همان‌قدر در اجرایشان ناموفق هستیم. عادت‌های خوب نیمه‌کاره رها شده که حتی دیگر چشم‌مان را ترسانده‌اند دیگر سراغ عادت جدیدی نرویم، آن‌ها را هم به سرنوشت قبلی‌ها…