نیش‌ات را پیدا کن و پول دربیاور

دفعه اولی که Find your niche، را شنیدم فکر کردم منظورش این است که نیچه درونت را بیاب. یعنی به دنبال فلسفه درونی‌ و وجودی‌ات باش. چند بار دیگر که به چشمم خورد و معنایش را جستجو کردم دیدم که معنی آن کجا و برداشت من کجا. کلمهٔ Niche، به…