تو رهایی تا پرواز کنی

تو از همان اول، راز و جادویی را که در درونت بود دیدی این را که تو فقط یک پرنده‌ی آوازخوان نیستی تو آن نغمه را سروده‌ای. تو فقط یک پرنده‌ی رها نیستی تو رهایی تا پرواز کنی. و تو فقط یک پرنده‌ی سرکش نیستی تو مالک آسمانی. پی‌نوشت: نوشته‌ی…