هدفگذاری چگونه به شما کمک می‌کند؟

اکثر افراد به اهداف به چشم توپ‌های گلفی نگاه می‌کنند که آنها را می‌کاری، ضربه‌ای بهشان می‌زنی و امیدواری که به هدف بزنی. اما اهداف پیچیده‌تر از این هستند. گاهی اوقات بهتر است اهدافی را تعیین کنید که می‌دانید بعید است به دست‌شان بیاورید. گاهی اوقات بهتر است در میانه‌ی…