دلِ تا شب پیش رفتن

مرگ است که تسکین می‌دهد افسوس! مرگ، امکانِ زندگی‌ست غایتِ زندگی‌‌ست و تنها امید که چونان اِکسیری برپامی‌دارد و سرمست می‌کند و ارزانی می‌دارد دلِ تا شب پیش‌رفتن را «شارل بودلر» این نگاه به مرگ را دوست داشتم. برای من، امید در آن موج می‌زند. تضمینی نبودن و همیشگی نبودن…