اینجا، سر کوچه‌ی ما

اینجا، سر کوچه‌مان است. هزاران بار از این خیابان عبور کرده‌ام، ولی تا حالا از این زاویه ندیده بودمش. چون که پا دارم و از روی زمین راه می‌روم و طبیعتاً این نما توی افق نگاهم نمی‌افتد. اگر بال می‌داشتم و مسیرم از روی هوا می‌بود، اینقدر این نما را…