هدفگذاری چگونه می‌تواند به شما آسیب برساند؟

قسمت دوم: هدفگذاری چگونه می‌تواند به شما آسیب برساند؟ هدفگذاری جنبه‌ی تاریکی هم دارد که به ندرت درباره‌ی آن صحبت می‌شود، و اگر مراقب نباشید ممکن است مغلوب آن شوید. دلیل اینکه هدفگذاری مؤثر است این است که با تمرکز کردن روی یک فعالیت خاص، بهتر می‌توانید چیزهایی را که…